§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych
  przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w
  domenie omnibus-wycieczki.pl („Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Maja Sobolewska
  prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą BOLAN TOUR Maja
  Sobolewska z siedzibą w Stare Bogaczowice pod adresem ul. Andersa 179, 58-304 Wałbrzych, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
  numerem NIP 676 23 84 516 oraz REGON 369869960, wpisana do rejestru organizatorów
  turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
  prowadzonym przez Marszałka Województwa dolnośląskie pod numerem 759, adres e-mail:
  biuro@omnibus-wycieczki.pl, tel.: +48 693333563 (dalej jako „Administrator”).
 3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
  lub pod adresem e-mail: biuro@omnibus-wycieczki.pl.
 4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków
  techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących
  odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem,
  modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą
  odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem:
  omnibus-wycieczki.pl/. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce
  Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym
  czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę
  obowiązujących przepisach prawa.
  § 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania
 7. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników
  korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
  a) dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię,
  nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i
  transakcjach;
  b) dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do
  logowania;
  c) informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia
  końcowe, dane o ruchu na stronie.
 8. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na
  następujących podstawach:
  a) w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za
  pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie
  Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
  b) w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od
  Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co
  stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
  c) w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w
  Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o
  korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem
  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  d) w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
  szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami
  lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  e) w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli
  dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika
  (więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w
  celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i
  oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO),
  g) w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony
  interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  h) w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek
  prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności
  wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO),
  i) w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na
  przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu
  wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na
  otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to
  podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
  telekomunikacyjne.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi
  dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi
  na wysłane zapytanie.
  § 3 Prawa Użytkowników
 10. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
  d) ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia
  marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne
  Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
  sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
  f) przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator
  przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma
  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator
  przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  § 4 Okres przechowywania danych
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla
  których zostały zebrane, tj.:
  a) w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do
  upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych
  przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
  b) w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika
  korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów
  dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na
  przechowywanie dokumentów księgowych),
  c) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu
  cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane
  w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są
  niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
  d) w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie
  uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w
  niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub
  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której
  RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
  e) w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w
  zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z
  przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla
  zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  § 5 Odbiorcy danych
 12. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:
  a) towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne
  podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące
  być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  b) podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy
  płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne,
  w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu,
  analityki,
  d) biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,
  e) właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 13. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych
  poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec
  których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z
  RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych
  osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia
  odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się
  będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.
  §6 Polityka plików Cookies
 14. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane
  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie
  mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.
 15. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne”
  stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania
  (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki
  przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach
  plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 16. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
  Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
  wyglądu strony internetowej itp.;
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  e) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 17. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies
  za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
  cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższych stronach:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  b) Internet Explorer:
  https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C
  4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
  §7 Postanowienia końcowe
 18. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 10-03-2023