Regulamin sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Biuro podróży OMNINBUS, dostępny pod adresem internetowym www.omnnibus-szczawno.pl, prowadzony jest przez Maję Sobolewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bolan Tour Maja Sobolewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 676 23 84 516, REGON 369869960

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Organizator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bolan Tour Maja Sobolewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 676 23 84 516 , REGON 369869960.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym www.omnnibus-szczawno.pl

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Voucher – imienny bilet z nazwą imprezy turystycznej, upoważniający do skorzystania z opisanej w nim imprezy.

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Organizatorem.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Organizatora: ul.Andersa 179, 58 – 304 Wałbrzych

2. Adres e-mail Organizatora: omnibus.szczawno@gmail.com

3. Numer telefonu Organizatora: 693 333 563

4. Numer rachunku bankowego Organizatora: 80 1140 2004 0000 3902 8002 9043

5. Klient może porozumiewać się ze Organizatorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Organizatorem w godzinach 10.00 – 18.00

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Organizatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Andersa 179 w Wałbrzychu

b. drogą elektroniczną – odbiór vouchera

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przelewem na konto Organizatora

Płatności elektroniczne

Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Sprzedaż

Po wybraniu opcji „Dodaj do koszyka” i „Przejdź do kasy” Klient musi wypełnić formularz zgłoszeniowy „Zamówienie”. Następnie wybiera system płatności internetowej, z którego dokona płatności i zatwierdza przyciskiem „Kupuję i płacę”. Zakup wycieczki będzie potwierdzony po weryfikacji płatności online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Warunki anulacji, rezygnacji czy zmian określone są przez Organizatora wyjazdu w warunkach uczestnictwa.

Dokonanie rezerwacji, zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

Dane podane podczas rezerwacji powinny być takie jak w  dowodzie osobistym lub paszporcie.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Postępowanie reklamacyjne   

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie zakupionej w Biurze Podróży BOLAN TOUR wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

Postanowienia końcowe   

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego..

Biuro Podróży BOLAN TOUR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Podróży BOLAN TOUR, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biura Podróży BOLAN TOUR, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży BOLAN TOUR oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

Płatności internetowe obsługuje Dotpay

 

Dotpay jest firmą realizującą przelewy oraz płatności kartą przez Internet. Jest to firma w pełni bezpieczna oraz gwarantująca najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ponieważ dane dotyczące kart oraz przelewów nie docierają do sklepu.