RODO

1.    Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży BOLAN  TOUR Maja Sobolewska, 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 21 (zwane dalej Biurem).

2.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), w celu realizacji przez Biuro obowiązków wynikających z przepisów prawa, podpisanych umów i udzielonych zgód.

3.    W celu realizacji zadań innych niż wynikających z obowiązku prawnego czy realizacja umowy, dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której te dane dotyczą.

4.    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym na podstawie umowy.

5.    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii oraz przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, dane osobowe są przetwarzane.

6.    W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na czynności  przetwarzania, które miały miejsce do momentu wycofania zgody.

7.    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.    Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.